Over ons

Welkom op De Akker!

CBS de Akker is een gezellige school waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten op een open en respectvolle manier met elkaar omgaan. Zo zorgen wij er samen voor dat ieder kind zich kan optimaal kan ontwikkelen. Onze school, liggend in de wijk Dieren- West, telt momenteel rond de 150 leerlingen.

Onze visie is opgebouwd uit de kernwaarden SAMEN GROEIEN EN ONTDEKKEN.

Op de Akker vinden we het belangrijk dat we ons onderwijs samen doen. Samen als team, met onze leerlingen en ouders, maar ook met de maatschappij om ons heen. We waarderen inbreng van ouders/verzorgers en proberen samen met onze leerlingen te ontdekken waar hun kansen liggen. Kans tot groeien en kansen tot het laten zien van wat ze al in hun mars hebben en waar ze plezier aan beleven.

Als school willen wij een veilige en geborgen omgeving bieden, waarin het kind zich geaccepteerd voelt en ruimte ontvangt om zich verder te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied. Wij willen op deze terreinen het individuele kind stimuleren en uitdagen. In dit streven gaan we uit van het unieke van elk kind en proberen we aan de individuele verschillen in benadering en werkwijze tegemoet te komen. Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig!

Onder onze kernwaarde 'samen' vallen ook de termen veiligheid, respect, normen en waarden die wij mede uit het geloof meenemen. Door begin van het jaar uitgebreid aandacht te besteden aan de Gouden weken, besteden wij met de klas aandacht aan belangrijke groepsvorming dat de basis is voor daarna. Met behulp van de methode Trefwoord en Kanjertraining borgen wij dit het gehele jaar en zijn wij veel in gesprek met de kinderen.
Wij bieden Engels aan in groep 1 t/m 8 met als doel al vroeg die interesse en gevoel voor taalontwikkeling op gang te brengen. Met de methode Groove Me bieden we dit muzikaal spelenderwijs aan.
In het nieuwe schoolplan (2023-2027) ligt ons accent de komende jaren onder andere op het verruimen van onze schoolbibliotheek en het optimaliseren van ons thematisch onderwijs. Hier binnen komen vakken als Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en techniek, Biologie, mens en maatschappij en handvaardigheid aan bod. Wanneer dit schoolplan verder is uitgewerkt zal dit terugkomen in de nieuwe schoolgids. Deze zal t.z.t. op onze website en op 'Scholen op de kaart' te vinden zijn.

Onze school beschikt over een hecht team van ervaren en enthousiaste leerkrachten die zich vanuit een gemeenschappelijke visie willen inzetten voor onderwijs op maat.
Door het werken met St. LeerKRACHT zijn wij als team gedurende het hele jaar samen in gesprek over ons onderwijs en onze manier van handelen. We zorgen voor draagvlak binnen de keuzes die we maken en zo voor een duurzame toekomstgerichte manier van het inrichten van ons onderwijs. Alle doelen waar wij mee bezig zijn zijn leerlinggerichte doelen. Mede door middel van 'bord in de klas' en leerlingarena's maken wij gebruik van de stem van de leerling.

Bent u benieuwd geworden naar wat onze school allemaal te bieden heeft, kom gerust een keer langs!