Het ouderplatform (OPF)

Het ouderplatform (OPF) bestaat op dit moment uit 4 ouders, allen leden van de vereniging PCBO Rheden.
Het OPF heeft een overleg taak met de directeur van de school en vervult daarmee een klankbordfunctie. 
Eenmaal per kwartaal vindt er overleg plaats tussen het OPF en de directeur, Eelco Spaan.
Het OPF heft een signalerende en adviserende rol bij verbetering en ontwikkeling van de school op onderwijskundig en
organisatorisch gebied. Het OPF denkt mee over de praktische uitvoering van schoolgebonden zaken en adviseert over
de praktische uitwerking van bovenschoolse besluiten op schoolniveau.
Met het OPF worden in ieder geval het schoolplan, de jaarlijks ontwikkelingsplannen, de formatie en de organisatie
besproken. Het OPF kan ook zelf onderwerpen aandragen. Onderwerpen die het afgelopen jaar zijn besproken zijn
andere schooltijden, digitale informatievoorziening en de lerende organisatie.

Daarnaast worden ouderavonden georganiseerd. Dit schooljaar ging het over de volgende onderwerpen waar de school mee bezig is: het activerende directe instructiemodel, de kanjertraining, het handelingsgerichtwerken, het leesbeleid en de lerende organisatie.
Het OPF werkt op een aantal gebieden samen met de MR. We vergaderen dan ook een enkele keer (deels) gezamenlijk met de MR. Bij vacatures neemt één lid van het OPF en één (ouder) lid van de MR deel in de sollicitatiecommissie
Chr. Basisschool De Akker - Admiraal Helfrichlaan 13e - 6952 GA Dieren - Tel: 0313-415253